Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox.com

Ministerie udvider vandrådenes råderum

Miljøstyrelsen har for nylig udsendt en vejledning, hvor vandrådenes råderum er begrænset. Nu har ministeriet udvidet vandrådenes muligheder igen.

Vandrådene er nu formelt nedsat, og snart begynder arbejdet med at se på, hvilke små vandløb der skal med i vandområdeplanerne, og hvilke der skal tages ud.

Miljøstyrelsen har for nylig udsendt den såkaldte vandrådspakke, hvor kortmateriale, vejledning mv. findes. Det fremgår desværre af vejledningen, at vandrådenes råderum er begrænset. I praksis var der derfor fare for, at de politisk udpegede aktører blev reduceret til tekniske assistenter, som blot skulle faktatjekke statens forhåndsudpegninger, og afgøre hvorvidt de lever op til de kriterier, Aarhus Universitet har regnet sig frem til eller ej.

Landbrug & Fødevarer har kritiseret den snævre tilgang over for ministeriet. Efterfølgende er der heldigvis udsendt et brev til sekretariatskommunerne, hvor følgende supplement/præcisering fremgår:

"(…) Det betyder, at vandrådene som supplement til faktatjek af de opdaterede kriterier, også har mulighed for at indsende yderligere oplysninger om de konkrete vandløb, hvor der er begrundelse for, at de enten skal medtages eller udgå."

Der er derfor udsigt til, at vandrådsarbejdet kan foregå på en mere meningsfuld måde end først meldt ud, hvilket vi er tilfredse med.

Insister på at se på helheden
Som nævnt har vi opfordret ministeriet til at løsne de snærende bånd, så de lokale aktører kan foretage et rigtigt virkelighedstjek, og det ser nu ud til at blive tilfældet. I mange tilfælde bør det være muligt at opnå enighed om, hvad der er hhv. godt og dårligt naturpotentiale. Men det kræver, at medlemmerne får mulighed for at se på helheden, og ikke skal holde sig stringent til en stribe forsimplede kriterier.

Det vil være en god idé, hvis landbrugets repræsentanter fremfører denne holdning i vandrådene, ligesom vi opfordrer foreningerne til at kontakte kommunalbestyrelserne – navnlig de, som har sekretariatsfunktionen i det givne opland – og presser på for at sikre et tilstrækkeligt råderum for vandrådenes arbejde.

Den faglige analyse er mangelfuld
Landbrug & Fødevarer mener, at der er behov for at anlægge en meget bredere helhedsbetragtning end de faglige kriterier kan understøtte. De faglige kriterier fra universitetet forholder sig ikke til alle aspekter af Fødevare- og landbrugspakken, som danner den oprindelige ramme for opgaven. Desuden er den faglige analyse særdeles mangelfuld, idet den udelukkende forholder sig til kriterierne for at sikre målopfyldelse for én indikator (smådyrene, udtrykt som DVFI). Det til trods for, at også fisk, planter og måske ad åre alger på sten (fytobentos) skal leve op til kravet om mindst god økologisk tilstand. 

Konsekvensen af den forsimplede tilgang er, at man undervurderer afstanden til målopfyldelse, og som følge heraf undervurderer man indsatsbehovet. Det kan få store konsekvenser både for staten og landbruget. Det er eksempelvist svært at forestille sig, at der ikke på et tidspunkt vil blive stillet krav om reduceret eller endda ophørt vedligeholdelse af nogle vandløb, hvilket kan få alvorlige følger for de dyrkede arealer i oplandet.

Frustration over kriterier på mødet i Nyborg
Torsdag var der møder om vandråd i Nyborg. Først på dagen var der et temamøde med indlæg fra Miljøstyrelsen, en sekretariatskommune, DTU Aqua og interessenter. Debatten viste, at vandrådsmedlemmerne var klar til at tage fat på opgaven, men også at der var frustration over flere forhold, bl.a. de snævre faglige kriterier og manglende tid til at løse opgaven. 

Efterfølgende afholdt Landbrug & Fødevarer et internt strategimøde for medlemmer af landbrugsforeningerne, L&F's egne repræsentanter, Danske Vandløb, Dansk Akvakultur, Skovforeningen og lokale ålaug. På strategimødet blev arbejdsmåde og argumenter for at undersøge vandløbene mere detaljeret end kriterierne lægger op til drøftet, og generelt var der enighed om, at det bliver en vanskelig opgave, men at der skal gås konstruktivt til værks, med fokus på at opnå enighed med de øvrige parter om dele af afgrænsningsopgaven.

SEGES udarbejder fagligt supportmateriale 
Som opfølgning på mødet udarbejder SEGES fagligt supportmateriale, herunder en trinvis vejledning, til at understøtte arbejdet i vandrådene, ligesom de vigtigste politiske budskaber bliver samlet og gjort tilgængelige i et strategipapir. Der lægges op til et opfølgende møde for vores vandrådsmedlemmer, når de nærmere kriterier for næste opgave - karakterisering af vandløbene i naturlige, kunstige og stærkt modificerede - ligger klar: Det forventes at ske kort inden sommerferien.

Erik Jørgensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk