Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Nyt udsætningsforlig på plads

Vildtforvaltningsrådet enedes på møde 13. juni om at indstille nye regler for udsætning af fasaner og agerhøns til Miljø- og fødevareministeren. Det nye forlig viderefører i store træk de hidtidige regler men giver mulighed for udsætning af op til 12 fugle pr. ha, hvis der gøres en ekstra indsats for naturen.

Det nye forslag til udsætningsregler bygger videre på det eksisterende udsætningsforlig fra 2006, der indførte regler om, at man for at udsætte fasaner og agerhøns på en ejendom, skal udarbejde en biotopplan med en række tiltag til gavn for flora og fauna. Med det nye forlig sættes der ekstra fokus på, hvordan biotopplanerne i endnu højere grad kan være med til at skabe bedre levesteder for både det jagtbare vildt og for andre dyre- og plantearter, der lever i landbrugslandet.

Det har været et klart mål for Landbrug & Fødevarer, at muligheden for udsætning af fasaner og agerhøns til jagt blev bevaret også efter 2017, og det er der for glædeligt, at udsætningsforliget blev tiltrådt af et flertal i Vildtforvaltningsrådet bestående af Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk forening, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund og Landbrug & Fødevarer. Et mindretal bestående af Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse står uden for aftalen.

Et af de centrale elementer i det nye forlig er, at der sættes fokus på brugen af mere varige tiltag. Dette forventes gjort gennem pointtildelingen i forbindelse med udarbejdelse af biotopplanerne, og som noget helt nyt bliver der mulighed at udsætte op til 12 fugle / ha, hvis der fokuseres på tiltag af længere varighed.

Forskningen viser, at kontinuitet i levestederne er en af de vigtigste faktorer for naturen i agerlandet, og det er dette, man ønsker at fremme med de nye muligheder.

I forbindelse med udsætning af agerhøns lægges der op til, at der skal fokuseres mere på naturlige opdræts- og udsætningsmetoder. Dette betyder blandt andet, at der fremover kun bliver mulighed at udsætte op til 4 agerhøns pr ha. Disse 4 fugle fraregnes det maksimale antal udsatte fugle pr. ha.

Endelig kommer der krav om, at alle udsatte fugle skal anmeldes – uanset om man laver biotopplan eller ej. Dette vil være med til at øge sporbarheden fx ved sygdomsudbrud eller lign.

Følgende elementer indgår i det nye udsætningsforlig:

• Opretholdelse af de hidtidige muligheder for at udsætte op til 7 fasaner / ha, hvis der udarbejdes biotopplan
• Opretholdelse af de hidtidige muligheder for uden biotopplan at udsætte 100 fasaner på ejendomme under 100 ha eller 1 fasan / ha.
• Målretning af biotopplanerne – angivelse af, hvilke arter der ønskes fremmet på den enkelte ejendom. I den forbindelse sikres løbende tilvejebringelse af ny viden om arternes behov
• Udarbejdelse af ”best-practice” dyrkningsvejledning med viden om optimal etablering af biotopplantiltag
• Større fokus på brugen af varige tiltag i biotopplanerne – dette søges fremmet gennem pointgivningen. Der gives fx mulighed for at udsætte mellem 8 – 12 fugle, hvis der i tilknytning til eksisterende biotopplaner etableres flere varige tiltag.
• Krav om at alle, der udsætter fugle – uanset biotopplan – skal indberette udsætningen
• Fokus på naturnære opdræts- og udsætningsmetoder ved udsætning af agerhøns - mulighed for udsætning af 4 agerhøns pr. ha.
• Iværksættelse af forskningsprojekt vedr. udsætning af gråænder, som skal danne grundlag for evaluering af andeudsætningen.

Hvis miljø- og fødevareministeren vælger at følge Rådets indstilling, skal der nedsættes en faglig arbejdsgruppe til at udmønte forligets indhold og udarbejde en ny bekendtgørelse m.v. De nye regler forventes at træde i kraft i foråret 2018.

Læs hele aftalen om udsætning her.

Læs pressemeddelelse fra Vildtforvaltningsrådet her.

 

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk