Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Udbringning af affald er nu KO-belagt

Fremover skal udbringning af affald på markerne overholde de samme regler som udbringning af gødning. Affaldsudbringning er pr. 1. august blevet omfattet af krydoverensstemmelsesbekendtgørelsen. Landbrug & Fødevarer har fået indført en bagatelgrænse.

Pr. 1. august 2017 er affald med et kvælstofindhold på over 0.3 kg. N pr. ton blevet omfattet af krydsoverensstemmelsesbekendtgørelsen (KO-bekendtgørelsen).

Landbrug & Fødevarer har i høringsfasen generelt sat spørgsmålstegn ved, hvorfor Miljøstyrelsen har fundet det nødvendigt at lade anvendelse af affald til jordbrugsformål indgå i implementeringen af nitratdirektivet, når det tilsyneladende ikke tidligere har været nødvendigt for at opfylde nitratdirektivsforpligtelsen. Styrelsen har imidlertid fastholdt tilføjelsen af affald under henvisning til, at slam/affald også bidrager til nitratforurening.

Landbrug & Fødevarers indsats har dog medført, at der er blevet indføjet en bagatelgrænse. Vi har gjort styrelsen opmærksom på, at man med det oprindelige bekendtgørelsesudkasts brede definition af affald ville sætte en unødvendig hæmsko for afsætning af restprodukter med lavt kvælstofindhold, f.eks. vaskevand fra kartoffelmelsfabrikker. Med bekendtgørelsesudkastets oprindelige ordlyd ville man dermed - stik imod ministeriets eget fokus på at fjerne lovgivningsmæssige barrierer for cirkulær økonomi – potentielt bremse initiativer, der fremmer cirkulær økonomi ved at bringe ressourcer i restprodukter tilbage i naturens eget kredsløb.

L&F har fået indført en bagatelgrænse
Ministeriet var heldigvis enig med Landbrug & Fødevarer i, at det er foreneligt med nitratdirektivet at operere med en bagatelgrænse for, hvilke affaldstyper, der skal pålægges KO-krav. Der er derfor indføjet en bagatelgrænse i KO-bekendtgørelsen, hvorefter alene anvendelse af affald med et kvælstofindhold på over 0,3 kg N pr. ton vil blive omfattet af tre specifikke KO-krav.

De tre krav, der nu omfatter affald på over 0.3 kg. N pr. ton, er:

  • Krav 1.13 (delkrav 1-3 og 5), om perioder på året, hvor der ikke må udbringes gødning (lukkeperioder).
    Du skal derfor overholde de nuværende lukkeperioder for husdyrgødning, når du fremover udbringer affald på dine arealer for at undgå en støttenedsættelse som følge af krydsoverensstemmelse.

  • Krav 1.15 (delkrav 1 og 2), om begrænsninger vedrørende udbringning af gødning på bestemte arealer.
    For at undgå en støttenedsættelse som følge af krydsoverensstemmelse, må affald fremover blandt andet ikke udbringes, så det skaber fare for afstrømning til vandløb, søer eller kystvande.

  • Krav 1.16, om forbud mod gødskning i to meter bræmmer langs vandløb og søer.
    Du må fremover ikke udbringe affald i en bræmme på to meter langs vandløb og søer, hvis du skal undgå en støttenedsættelse som følge af krydsoverensstemmelse.

Landbrug & Fødevarer holder løbende et vågent øje med, at der ikke fastsættes regler, der potentielt udsætter landmænd for KO-støttetræk, hvis EU-reglerne ikke kræver det.

De kan se den nye KO-bekendtgørelse her: Bekendtgørelse nr. 964 af 12/07/2017

Henrik Bang Jensen

Helle Guldbrandt Lachmann

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk