Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

EU’s vandrammedirektiv underkastes et 'fitness check'

I 2018 starter et officielt 'fitness check' af Vandrammedirektivet. L&F spiller aktivt med og er kommet med input til køreplanen for eftersynet. Sideløbende forbereder vi os på selve eftersynet. Målet er at få ændret urealistiske miljømålsætninger.

Vandrammedirektivet og en række andre direktiver (bl.a. grundvandsdirektivet og oversvømmelsesdirektivet) er i øjeblikket ved at blive set efter i sømmene. I 2018 starter et officielt fitness check, men der er allerede aktiviteter i gang nu. I november har det været muligt at spille ind til køreplanen for eftersynet, og her har L&F bl.a. fremhævet:

  1. at der er behov for særskilt fokus på proportionalitet og balance mellem vandrammedirektivets miljømålsætninger og andre hensyn, fx til bæredygtig erhvervsudvikling og bosætning i landdistrikterne. Efter vandrammedirektivets vedtagelse er det blevet et krav, at ny EU-lovgivning skal underkastes en konsekvensvurdering. I forbindelse med det forestående 'fitness check' bør en konsekvensvurdering indgå, med henblik på at sikre realistiske målsætninger.
  2. at effekten af klimaforandringerne på vandrammedirektivets dækningsområde skal tages med. Klimaforandringer har allerede og vil også fremover få stor betydning på vandforvaltningen, herunder hvilke klimatilpasninger, der er nødvendige at gennemføre - og som i nogle tilfælde vil virke i modstrid med elementer i vandrammedirektivet i sin nuværende form - og miljømålsætningerne vil i en række tilfælde skulle ændres til en anden virkelighed end den, der er udgangspunktet for bestemmelsen af høj, god, moderat etc. tilstand i vandområderne.
  3. at der skal ses nærmere på byrdefordelingen mellem lande. Erfaringen viser, at medlemsstaterne opgør deres indsatser på forskellige vis - og derved er det svært at sammenligne indsatsen på tværs af fællesskabet.

Sideløbende forbereder vi os på selve eftersynet, bl.a. ved kontakter til embedsmænd på EU- og national niveau, medvirken til udarbejdelse af fælles holdning i COPA og tæt samarbejde med vores nordiske kollegaer gennem BFFE (Baltic Farmers Forum on the Environment). Det forventes, at aktivitetsniveauet her og i Bruxelles vil stige yderligere i 2018.

Målet er at få ændret direktivet, så urealistiske miljømålsætninger ændres, og indsatsen bliver langt mere realistisk og mindre byrdefuld for medlemsstaterne i almindelighed og landbrugserhvervet i særdeleshed. Der er i mange lande et stort ønske om at få direktivet ændret, både på regeringsniveau og blandt landbrug og industri.

Erik Jørgensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk