Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Skatteministeren ønsker gode vilkår for landbruget

Landbrug & Fødevarer havde den 24. november møde med Skatteminister Karsten Lauritzen for at drøfte landbrugets vilkår under de nye ejendomsvurderinger og deres betydning for generationsskifter. Ministeren gav klart udtryk for sit ønske om at sikre gode vilkår for landbruget.

Landbrug & Fødevarer mødtes den 24. november med skatteminister Karsten Lauritzen (V). Tre vigtige emner var på dagsordenen:

  1. Opdatering af værdiansættelsescirkulæret fra 1982
  2. ”Deltagelseskravet” i den nedsatte bo- og gaveafgift
  3. Kategorisering af landbrugsejendomme

Opdateringen af værdiansættelsescirkulæret fra 1982
Værdiansættelsescirkulæret spiller en afgørende rolle i forbindelse med generationsskifte af landbrugsvirksomheder inden for familien. Cirkulæret fastslår, at man som udgangspunkt har krav på at kunne overdrage en landbrugsejendom til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 pct. 

For landbrugsejendomme gælder det særlige, at der fremover ikke vil blive udarbejdet en offentlig vurdering af den samlede ejendom. 

Landbrug & Fødevarer fik derfor inden lovvedtagelsen et løfte fra skatteminister Karsten Lauritzen om, at værdiansættelsescirkulæret vil blive revideret, så dansk landbrug fortsat sikres forudberegnelighed og retssikkerhed ved generationsskifte.

På mødet den 24. november understregede skatteministeren sit ønske om at sikre retssikkerhed på området og gode vilkår for generationsskifter i landbruget. Skatteministerens mål er at få det opdaterede værdiansættelsescirkulære klar i foråret 2018 i tæt dialog med Landbrug & Fødevarer. 

”Deltagelseskravet” i den nedsatte bo- og gaveafgift
Den nedsatte bo- og gaveafgift blev vedtaget i juni 2017. Et af kravene, der skal være opfyldt for at kunne overdrage en erhvervsvirksomhed til nedsat afgift, er, at ejeren skal have deltaget i driften af virksomheden i min. 1 år.

Det er imidlertid uklart, hvordan man skal afgrænse begrebet ”virksomhed”. Fx er det afgørende, at en landbrugsejendom med flere driftsgrene ikke anses for flere separate ”virksomheder”.

Landbrug & Fødevarer har over for skatteministeren påpeget det problematiske i denne uklarhed, særligt af hensyn til de mange virksomhedsejere, der ønsker at generationsskifte til nedsat bo- og gaveafgift i 2018. 

Skatteministeren tilkendegav på mødet, at han er opmærksom på problemstillingen, og at han vil arbejde for en hurtig afklaring, så vidt det er muligt inden for rammerne af den vedtagne lov.

Kategorisering af landbrugsejendomme
Med den nye ejendomsvurderingslov er den tidligere formodningsregel, hvor ejendomme under 5,5 hektar blev anset for privat ejendom, afskaffet. Fremover skal der i højere grad foretages en konkret vurdering.

Landbrug & Fødevarer ser positivt på afskaffelsen af den tidligere formodningsregel. Landbrug & Fødevarer har dog flere gange under lovprocessen understreget, at den nye metode for kategorisering ikke må ramme reelle landbrug, herunder særligt deltidslandbrug.

På mødet den 24. november understregede skatteministeren endnu engang, at det ikke er hensigten at øge beskatningen af reelle landbrugsejendomme. Ministeren inviterede Landbrug & Fødevarer til at bidrage med forslag til objektive kriterier, som kan anvendes til at kategorisere landbrugsejendomme.

Frederik Waaben

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk