Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Arbejdet i naturrådene begynder snart

De 20 naturråd skal være nedsat senest den 15. januar 2018, og arbejdet i rådene forventes at gå i gang umiddelbart efter. Landbrug & Fødevarer afholder temadag for landbrugets repræsentanter i rådene den 31. januar 2018.

Processen med nedsættelse af den 20 naturråd er godt i gang. Nogle kommuner har nedsat deres naturråd, mens andre først har frist for indstilling af repræsentanter i starten af det nye år. Naturrådene skal være nedsat senest den 15. januar 2018 og skal afslutte deres arbejde senest den 15. juli 2018.

Både Landbrug & Fødevarer og de lokale landbo- og familielandbrugsforeninger har mulighed for at indstille repræsentanter, og i de naturråd som allerede er nedsat, er det lykkedes at sikre en god repræsentation af landbrugsinteresser.

Naturrådenes formål er at rådgive kommunerne i deres udpegning af hvilke arealer, der skal indgå i det Grønne Danmarkskort. De typer af arealer, der skal indgå er ifølge planlovens bestemmelser:

  1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser uden for Natura 2000-områderne.
  2. Potentielle naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder.
  3. Naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.

Det er op til Naturrådene selv at tilrettelægge deres arbejde og fastlægge, hvordan de vil gribe opgaven an. En del kommuner har allerede på nuværende tidspunkt udarbejdet et Grønt Danmarkskort, men det må forventes, at de på trods af dette forholder sig konstruktiv til de forslag, der vil komme fra naturrådene.

Rådene kan i deres arbejde vælge drøfte forslag fra kommunen (eksisterende naturudpegninger fra tidligere kommuneplaner). De kan også vælge at komme med forslag til større eller mindre geografiske områder eller i stedet komme med forslag på mere overordnet og strategisk plan. Uanset hvordan rådene vælger at gribe arbejdet an skal deres forslag ledsages af beskrivelse af tilgangen til arbejdet. Kommunerne skal stille materiale til rådighed for rådenes arbejde – herunder udtræk fra ”De digitale Naturkort”.

Det er også op til rådene selv at vælge, i hvilket omfang de vil sikre inddragelse af evt. berørte lodsejere, samt hvordan og ud fra hvilke kriterier de vil arbejde. Derfor er det helt centralt at landbrugets repræsentanter er med fra starten i arbejdet i rådene og er med til at fastlægge rammerne for rådenes arbejde. Centrale fokus punkter for landbrugets repræsentanter kan være:

  • Processen for naturrådets arbejde - herunder inddragelse af lodsejere
  • Omfang og placering af det Grønne Danmarkskort - evt. anvise alternative løsninger
  • Sikre begrundelse for udpegninger
  • Konsekvensvurdering af evt. forslag til udpegning
  • Evt. indspil til kommunernes forvaltning af det Grønne Danmarkskort

For at klæde landbrugets repræsentanter bedst muligt på til arbejdet i naturrådene er SEGES i gang med at udarbejde en vejledning, som skal hjælpe med at sikre den bedst mulige indflydelse på arbejdet og sikre de private lodsejeres interesser. Vejledningen vil blive præsenteret på en temadag, som afholdes af Landbrug & Fødevarer onsdag den 31. januar 2018. Invitation og program for temadagen vil blive udsendt i det nye år til alle landbrugets medlemmer af Naturrådene.

Selvom det på nuværende tidspunkt kan være meget vanskeligt at forudse, hvordan arbejdet i Naturrådene vil forløbe, opfordrer Landbrug & Fødevarer alle lokale foreninger til at engagere sig i arbejdet og bakke op om landbrugets repræsentanter i rådene. Det vil være i rådene, at der er mulighed for at påvirke udpegningen og sikre, at der sker en afvejning af forskellige interesser, således at indtegningen af landbrugsjord begrænses mest muligt. Samtidig vil det være lodsejerrepræsentanternes rolle i naturrådene at presse på for at sikre en reel inddragelse af direkte berørte lodsejere og arbejde for, at konsekvenserne af evt. udpegninger til potentiel natur og potentielle økologiske korridorer undersøges inden den endelige udpegning.

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk