Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Frist for høringssvar vedr. Natura 2000 er 3. januar

Forslag til afgrænsningen af Natura 2000-områderne er i høring med frist den 3. januar 2018. Landbrug & Fødevarer er overordnet positiv overfor forslaget, der dog har mødt stor modstand blandt grønne organisationer.

Justeringen af grænserne er en del af opfølgningen på Naturpakken, hvor aftaleparterne enedes om at undersøge, om det var muligt inden for Natura 2000-områderne at mindske andelen af intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af habitatnaturtyper og –arter. Det indgår samtidig som en del af naturpakken, at der skal ses på, om der er nogle steder, hvor der kan være behov for evt. at udvide de udpegede områder med værdifuld natur, hvis det understøtter direktivernes formål.

Revisionen er lavet ud fra en række politisk vedtagne kriterier for hvilke arealer, der kan tages ud af områderne og hvilke nye naturområder, der kan komme ind. Resultatet af denne øvelse er, at der foreslås taget 28.000 ha hovedsagelig intensivt drevet landbrugsjord ud af områderne samtidig med, at der tilføjes 5.000 ha nye naturområder, som ligger i tilknytning til eksisterende kortlagte habitatnaturområder.

Det er Landbrug & Fødevares klare holdning, at de intensivt drevne landbrugsarealer, der nu er taget ud af Natura 2000-områderne, er arealer, som aldrig skulle have været med i udpegningerne, da de ikke rummer naturtyper eller levesteder for arter, der bidrager til at sikre naturværdierne i områderne. Til gengæld betyder det forhold at der kommer 5.000 ha mere natur ind i områder, at naturen faktisk bliver styrket – mod sat hvad flere grønne organisationer påstår.

Høringen af de nye grænser løber frem til 3. januar og ændringerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside: Justering af Natura 2000-områdernes grænser.

Landbrug & Fødevarer opfordrer alle lodsejere i eller i nærheden af Natura 2000-områderne til at orientere sig i høringsmaterialet, da det ikke kan udelukkes at evt. de nye naturområder vil kunne få konsekvenser for fx husdyrproduktionen. Et af de vedtagne kriterier for mijløstyrelsens udpegninger af ny natur er, at området, hvis der er tale om ammoniakfølsom natur, ikke ligger således, at det vil berøre eksisterende husdyrbrug i forbindelse med den specifikke ammoniakregulering.

Konsekvenserne for husdyrbrug er beregnet ud fra en række nærmere definerede kriterier, som kan læses her: Kriterier til beregning af friholdt areal omkring husdyrbrug

L&F anbefaler dog på det kraftigste alle lodsejere, som ligger i nærheden af nye områder, til også selv at vurdere, om der er nogen risiko for, at udvidelse af Natura 2000-området vil kunne få konsekvenser for husdyrproduktionen.

Til brug i forbindelse med afgivelse af høringsvar har Landbrug & Fødevarer, Axelborg og SEGES udarbejdet en guideline, som blandt andet beskriver de kriterier, der ligger til grund for grænse-justeringen samt, hvilke forhold man som lodsejer skal være opmærksom på – ikke mindst hvis man ligger i nærheden af nogle af de 5000 ha nyt Natura 2000-areal.

Guidelinen kan læses på Landbrugsinfo: Guideline til høring af grænsejustering Natura 2000

Landbrug & Fødevarer udarbejder et overordnet høringssvar, men forholder sig ikke til konkrete geografiske områder.

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk