Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Klimaindsats i primærproduktionen

Landbruget har opsat en række mål for at reducere udledningen af drivhusgasser, både ved at reducere udledningen fra produktionen og ved at levere vedvarende energi til erstatning for fossile energikilder.

Danske landmænd er deres ansvar bevidst i forhold til at bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser. Det gælder indsatsen for både at reducere udledningen fra produktionen yderligere samt at levere vedvarende energi i form af biomasse, biogas samt vind- og solenergi.

Erhvervet har opstillet en række mål:

  • At øge udnyttelsen af husdyrgødning til produktion af vedvarende energi ved hjælp af biogas og forbrænding af fiberfraktionen.
  • At dyrke flerårige energiafgrøder (eksempelvis pil).
  • At anvende mere halm til bioenergi.
  • At koble naturpleje med energiproduktion og miljøindsats: Biomassen fra plejekrævende naturarealer, der ikke afgræsses, skal høstes og nyttiggøres i biogasanlæg til produktion af energi og gødning.
  • At mindske klimapåvirkningen gennem udtagning eller ekstensivering af lavbundsjorde.
  • At fremme dyrkningen af efterafgrøder til produktion af bioenergi og kulstoflagring.

Samtidig har landbruget en række udfordringer på klimaområdet, bl.a. at reducere udledningen af metan fra husdyrene yderligere, øge udnyttelsen af biomasse og tilpasse produktionen til klimaforandringerne.

Erhvervet arbejder på mange fronter for at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra produktionen. Indsatsen skal i de kommende år forstærkes, hvilket giver nogle udfordringer for landmændene:

Reduktion af udledningen af metan fra husdyrene
Der er allerede gjort en betydelig indsats for at reducere udledningen af metan fra husdyrbruget gennem ændret fodring, forbedret gødningshåndtering mv. Der er opnået gode resultater, og der er mulighed for yderligere fremskridt gennem forskning og udvikling.

Biogas og fiberfraktion
Afgasning af husdyrgødning i biogasanlæg er et omkostningseffektivt redskab til at mindske udledningen af drivhusgasser. Hvis den afgassede biomasse efterfølgende separeres, og fiberfraktionen forbrændes til energi- eller varmeproduktion, kan der opnås yderligere fordele i form af mindsket kvælstofbelastning og drivhusgasudledning. Biogasanlæg bidrager dermed til synergieffekter mellem miljø, energi og klimaindsats.

Bioenergi og jordens kulstofindhold
Når landmanden bruger biomasse til energi, fjerner man kulstof fra jorden. Jordens kulstofindhold har betydning for dyrkningskvaliteten, og samtidig spiller jordens kulstofpulje en vigtig rolle i det globale kulstofkredsløb. Problemet kan løses på forskellige måder, f.eks. ved dyrkning af efterafgrøder eller tilplantning med skov, men er ofte forbundet med store omkostninger.

Udtagning eller ekstensivering af sårbar landbrugsjord
Udtagning af sårbar landbrugsjord af produktionen, såsom lavbundsarealer, vil reducere landbrugets udledning af drivhusgasser. Reduktion af det dyrkede areal forudsætter dog, at landmændene ikke lider økonomiske tab.

Tilpasning til klimaændringerne
Tilpasning til klimaændringerne er helt afgørende for produktionen. I Danmark forventes klimaændringerne at medføre øgede nedbørsmængder med fare for oversvømmelser og problemer med at bjærge høsten, men samtidig er der risiko for tørke i forårsmånederne. Klimaændringerne vil også bringe nye plantesygdomme og en øget forekomst af skadedyr. Til gengæld bliver der mulighed for at dyrke nye afgrøder, såsom vin og majs til modenhed.